Courses Gallery Held on 2013

 

 

برخی از دوره های برگزار شده در سال 1392 توسط کارشناسان شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

1 - دوره آموزش مقدماتی نرم افزار CYMDIST - جهت شرکت توزیع آذربایجان شرقی - مورخ 4 تیرماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

2- دوره آموزش مقدماتی نرم افزار DIgSILENT - جهت شرکت توزیع آذربایجان شرقی - مورخ 5 تیرماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

3 - دوره آموزش مقدماتی نرم افزار ETAP - جهت شرکت توزیع آذربایجان شرقی - مورخ 6 تیرماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

4 - دوره آموزش پیشرفتۀ نرم افزار CYMDIST - در محل شرکت توزیع آذربایجان شرقی - مورخ 10 و 11 تیرماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

5 - دوره آموزش پیشرفته نرم افزار DIgSILENT - جهت شرکت توزیع آذربایجان شرقی - مورخ 12 و 13 تیرماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

6 - دوره آموزش پیشرفته نرم افزار ETAP - در محل شرکت توزیع آذربایجان شرقی - مورخ 14 و 15 تیرماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

7 - دوره آموزش پیشرفته نرم افزار ETAP - در محل شرکت پتروشیمی تبریز - مورخ 6 الی 8 مهرماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

8 - دوره آموزش پیشرفته نرم افزار ETAP - در محل شرکت پتروشیمی امیرکبیر - مورخ 27 الی 29 مهرماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

9 - دوره آموزش پیشرفته نرم افزار ETAP - در محل شرکت پتروشیمی امیرکبیر - مورخ 7 الی 9 آبان ماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

10 - دوره آموزش تئوری طراحی پلنت های صنعتی - جهت شرکت پلیمر آریا ساسول - مورخ 15 الی 18 آبان ماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

11 - دوره آموزش مقدماتی ارتینگ فشار ضعیف، فشار متوسط، فشار قوی و حفاظت در برابر سرج و صاعقه - در محل شرکت پتروشیمی تبریز - مورخ 3 و 4 آذر ماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

12 - دوره آموزش مقدماتی ارتینگ فشار ضعیف و فشار متوسط - در محل پتروشیمی زاگرس - مورخ 16 و 17 آذر ماه 1393 - مدرس: مجید محمودند

13 - دوره آموزش ارتینگ فشار متوسط و فشار قوی همراه با آموزش نرم افزار CYMGrd - در محل شرکت پتروشیمی تبریز - مورخ 14 الی 16 دی ماه 1393 - مدرس: مجید محمودوند

14 - دوره آموزش مقدماتی نرم افزار CYMDIST - جهت شرکت توزیع نیروی برق اردبیل - مورخ 15 الی 17 بهمن ماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

15 - دوره مقدماتی ارتینگ فشار ضعیف، فشار متوسط، فشار قوی و حفاظت در برابر سرج و صاعقه - در محل شرکت پلیمر کرمانشاه - مورخ 6 الی 8 اسفند ماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

Please move your mouse to the topic you are interested in.