دورۀ آموزش مقدماتی محاسبات اتصال کوتاه بر مبنای استانداردهای IEC و IEEE - در محل شرکت سیمان آبیک - مورخ 22 آبان ماه 1393 - مدرس: دکتر حسین کاظمی کارگر

 

دوره آموزش مقدماتی محاسبات اتصال کوتاه بر اساس استانداردهای IEC و IEEE طی یک روز و در تاریخ 22 آبان ماه 1393  به مدت 8 ساعت برگزار گردید.

این دوره توسط جناب آقای دکتر حسین کاظمی کارگر ریاست محترم هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو  و عضو هیات علمی دانشکدۀ برق دانشگاه شهید بهشتی تدریس شده است.

این دوره با حضور 25 تن از مدیران و کارشناسان محترم شرکت سیمان آبیک برگزار گردیده است.

در این دوره به بررسی اصول محاسبات اتصال کوتاه و تعاریف مربوطه در استانداردهای IEC و IEEE پرداخته شده و اختلافات موجود در این دو استاندارد مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا مباحث فوق در قالب نرم افزار ETAP ارائه گردید.

1393-8-30-DrKazemi

Please move your mouse to the topic you are interested in.