مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

نرم‌افزار

 

نرم افزار برای اتوماسیون باس

                                    

DIGSI 5 ابزار مهندسی همه کاره برای پارامترسازی، راه اندازی و بهره برداری از تمام دستگاه های سیپروتک  5 است. رابط کاربری نوآورانه آن شامل دستورالعمل های کاربری حساس به متن است. اتصال ساده به دستگاه از طریق USB شما را قادر می سازد به راحتی و کارآمدی بالا با یک دستگاه کار کنید.

قابلیت های کامل DIGSI 5 هنگامی آشکار میشود که شما آن را به یک مجموعه از دستگاه های حفاظتی متصل می کنید، لذا شما می توانید با تمام دستگاه های یک پست در یک پروژه کار کنید وتمام این دستگاه ها در دسترس شما قرار داشته باشند.
DIGSI 5 قابلیت استفاده عالی دارد و برای فرایندهای کاری شما بهینه شده است و فقط اطلاعات مورد نیاز برای انجام کارهای شمارا نشان میدهد.
برای پارامترسازی سیستم مهندسی DIGSI 5، از پیکربندی استاندارد IEC 61850 استفاده می شود.
پیکر بندی IEC 61850 برای ادغام دستگاه های DIGSI 4 نیز استفاده شده است..
این ابزار زبان برنامه نویسی  SCL  را مطابق استاندارد IEC 61850-6 از طریق ایمپورت  و یا اکسپورت کردن به تمامی فرمت های (ICD/IID/CID/SCD/SSD/SED) پشتیبانی میکند.

لذا استاندارد IEC 61850 می تواند مورد استفاده قرار بگیرد و حتی به صورت کامل طبق استاندارد IEC 61850 تکنولوژی اتوماسیون پست نیزدر دسترس است.

                                          

 

 

 نرم افزار برای حفاظت

DIGSI 5 ابزار مهندسی همه کاره برای پارامترسازی، راه اندازی و بهره برداری از تمام دستگاه های سیپروتک 5 است. رابط کاربری نوآورانه آن شامل دستورالعمل های کاربری حساس به متن است. اتصال ساده به دستگاه از طریق USB شما را قادر می سازد به راحتی و کارآمدی بالا با یک دستگاه کار کنید.
قابلیت های کامل DIGSI 5 هنگامی آشکار میشود که شما آن را به یک مجموعه از دستگاه های حفاظتی متصل می کنید، لذا شما می توانید با تمام دستگاه های یک پست در یک پروژه کار کنید وتمام این دستگاه ها در دسترس شما قرار داشته باشند.
DIGSI 5 قابلیت استفاده عالی دارد و برای فرایندهای کاری شما بهینه شده است و فقط اطلاعات مورد نیاز برای انجام کارهای شمارا نشان میدهد.
برای پارامترسازی سیستم مهندسی DIGSI 5، از پیکربندی استاندارد IEC 61850 استفاده می شود.
پیکر بندی IEC 61850 برای ادغام دستگاه های DIGSI 4 نیز استفاده شده است..
این ابزار زبان برنامه نویسی  SCL  را مطابق استاندارد IEC 61850-6 از طریق ایمپورت  و یا اکسپورت کردن به تمامی فرمت های(ICD/IID/CID/SCD/SSD/SED )پشتیبانی میکند.
ترجمه مشکوک
لذا استاندارد IEC 61850 می تواند مورد استفاده قرار بگیرد و حتی به صورت کامل طبق استاندارد IEC 61850 تکنولوژی اتوماسیون پست نیزدر دسترس است.


 

 

نرم فزار برای کیفیت توان

DIGSI 5 ابزار مهندسی همه کاره برای پارامترسازی، راه اندازی و بهره برداری از تمام دستگاه های سیپروتک 5 است. رابط کاربری نوآورانه آن شامل دستورالعمل های کاربری حساس به متن است. اتصال ساده به دستگاه از طریق USB شما را قادر می سازد به راحتی و کارآمدی بالا با یک دستگاه کار کنید.

قابلیت های کامل DIGSI 5 هنگامی آشکار میشود که شما آن را به یک مجموعه از دستگاه های حفاظتی متصل می کنید، لذا شما می توانید با تمام دستگاه های یک پست در یک پروژه کار کنید وتمام این دستگاه ها در دسترس شما قرار داشته باشند.

DIGSI 5 قابلیت استفاده عالی دارد و برای فرایندهای کاری شما بهینه شده است و فقط اطلاعات مورد نیاز برای انجام کارهای شمارا نشان میدهد.
برای پارامترسازی سیستم مهندسی DIGSI 5، از پیکربندی استاندارد IEC 61850 استفاده می شود.
پیکر بندی IEC 61850 برای ادغام دستگاه های DIGSI 4 نیز استفاده شده است..
این ابزار زبان برنامه نویسی  SCL  را مطابق استاندارد IEC 61850-6 از طریق ایمپورت  و یا اکسپورت کردن به تمامی فرمت های (ICD/IID/CID/SCD/SSD/SED) پشتیبانی میکند.
لذا استاندارد IEC 61850 می تواند مورد استفاده قرار بگیرد و حتی به صورت کامل طبق استاندارد IEC 61850 تکنولوژی اتوماسیون پست نیزدر دسترس است

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.