مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

پست دیجیتال

 

                                    

واحد ادغام سیپروتک 6MU80 برای ترانسفورماتورها .
این دستگاه اجازه تبدیل جریانهای باس ها را به باس فرآیندی بدون تغییر تجهیزات سمت اولیه فراهم میکند.در نتیجه از فواید باس فرآیندی میتوان بهره برد.در حالی که پیکربندی ترکیبی باس فرایندی و غیر فرایندی نیز ممکن است.

فواید:
•  حداقل رساندن سیم کشی با اندازه گیری مستقیم از سنسورها، عمل کرد  در موقعیت مرکزی و استفاده از Ethernet فیبر نوری
•  افزایش ایمنی با جلوگیری ازشرایط مدار باز شدن رله
•  گسترش و تعمیرات راحت .همچنین قابلیت اتصال ادوات جدید بدون اتصال مستقیم به سنسورها
•  حداکثر قابلیت اطمینان شبکه از طریق پروتکل های یکپارچه و قابل گسترش
•  تضمین تعامل طبق استاندارد IEC 61850-9-2
•  ادغام واحد های اندازه گیری رایج (CT/VT) بدون نیاز به تغییر تجهیزات اولیه

                                          

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.