مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

آموزش حفاظت ژنراتور- در محل نیروگاه سیکل ترکیبی قم - مدرس:‌ دکتر کاظمی کارگر - تیر 1395

 

دوره آموزش حفاظت ژنراتور- در محل نیروگاه سیکل ترکیبی قم - مدرس:‌ دکتر کاظمی کارگر - تیر 1395

generator -sancron

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.