مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

رزومه و سوابق کاری فرزین خالقی

رز

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.